1. ಶಂಭಳಿ

    ♪ śambhaḷi
      noun
    1. = ಶಂಫಳಿ.