1. ಶಂಖಪ್ರಣಾದ

    ♪ śankha praṇāda
      noun
    1. = ಶಂಖಧ್ವಾನ.