1. ಶಂಖಪಾಳ

    ♪ śankha pāḷa
      noun
    1. = ಶಂಖಪಾಲ.