1. ಶಂಕುಯಂತ್ರ

    ♪ śanku yantra
      noun
    1. = ಶಂಕು2 - 4.