1. ಶಂಕಾವಹ

    ♪ śankāvaha
      adjective
    1. = ಶಂಕಾಕಾರಿ.