1. ಶಂಕಾಕುಳಿತ

  ♪ śankākuḷita
   adjective
  1. = ಶಂಕಾಕುಲಿತ1.
 2. ಶಂಕಾಕುಳಿತ

  ♪ śankākuḷita
   noun
  1. = ಶಂಕಾಕುಲಿತ2.
 3. ಶಂಕಾಕುಳಿತೆ

  ♪ śankākuḷite
   noun
  1. = ಶಂಕಾಕುಲಿತೆ.