1. ಲಂಬಾಡಿಗ

    ♪ lambāḍiga
      noun
    1. = ಲಂಬಾಣಿಗ.