1. ಲಂಬಾಡಿ

    ♪ lambāḍi
      noun
    1. = ಲಂಬಾಣಿ.