1. ಲಂಬಳ

  ♪ lambaḷa
   noun
  1. = ಲಂಪಳ.
 2. ಲಂಬಳ

  ♪ lambaḷa
   noun
  1. = ಲಂಬಣ.