1. ಲಂಪಳಿಕೆ

    ♪ lampaḷike
      noun
    1. = ಲಂಪಳ -2.