1. ಲಂಪಟತ್ವ

    ♪ lampaṭatva
      noun
    1. = ಲಂಪಟತನ.