1. ಲಂಪಟತೆ

    ♪ lampaṭate
      noun
    1. = ಲಂಪಟತನ.