1. ಲಂಟಾಣ

    ♪ laṇṭāṇa
      noun
    1. = ಲಂಟಾನ.