1. ಲಂಟವಾಣಿ

  ♪ laṇṭavāṇi
   noun
  1. = ಲಂಟಾನ.
 2. ಲಂಡವೆಣ್

  ♪ laṇḍaveṇ
   noun
  1. = ಲಂಡೆ.