1. ಲಂಚವಣಿಗ

    ♪ lancavaṇiga
      noun
    1. = ಲಂಚಕೋರ.