1. ಲಂಚಬಡಕತನ

    ♪ lancabaḍakatana
      noun
    1. = ಲಂಚಗುಳಿತನ.