1. ಲಂಚಗುಳಿ

    ♪ lancaguḷi
      noun
    1. = ಲಂಚಕೋರ.