1. ಲಂಚಗುಂಡಿ

    ♪ lancaguṇḍi
      noun
    1. = ಲಂಚಕೋರ.