1. ಲಂಚಗಿ

  ♪ lancagi
   noun
  1. = ಲಂಚಕೋರಿ.
 2. ಲಂಚಗ

  ♪ lancaga
   noun
  1. = ಲಂಚಕೋರ.