1. ಲಂಚಗ

  ♪ lancaga
   noun
  1. = ಲಂಚಕೋರ.
 2. ಲಂಚಗಿ

  ♪ lancagi
   noun
  1. = ಲಂಚಕೋರಿ.