1. ಲಂಗೂಟ

  ♪ langūṭa
   noun
  1. = ಲಂಗೋಟಿ.
 2. ಲಂಗಟ

  ♪ langaṭa
   noun
  1. = ಲಂಗೋಟಿ.
 3. ಲಂಗಡ

  ♪ langaḍa
   noun
  1. a man having crippled, disabled leg or foot, that makes him limp.
 4. ಲಂಗಡೆ

  ♪ langaḍe
   noun
  1. = ಲಂಗಡ.
 5. ಲಂಗೋಟಿ

  ♪ langōṭi
   noun
  1. a narrow strip of cloth covering the genitals, attached to a string round the waise; a G-string; ಲಂಗೋಟಿ ಗೆಳೆಯ langōṭi geḷeya a friend since one's boyhood; ಲಂಗೋಟಿ ಮಿತ್ರ langōṭi mitra = ಲಂಗೋಟಿ ಗೆಳೆಯ; ಲಂಗೋಟಿ ಸ್ನೇಹಿತ langōṭi snēhita = ಲಂಗೋಟಿ ಗೆಳೆಯ.