1. ಲಂಕೋಯಿಕೆ

    ♪ lankōyike
      noun
    1. = ಲಂಕೋಪಿಗೆ.