1. ಱೋಡಗತನಂಗೆಯ್

    ♪ ṛōḍagatanangey
      verb
    1. = ಱೋಡಾಡು.