1. ಱೊಬ್ಬು

  ♪ ṛobbu
   noun
  1. = ಱಪ್ಪು.
 2. ಱೊಬ್ಬೆ

  ♪ ṛobbe
   noun
  1. = ಱಪ್ಪು.
 3. ಱೊಬ್ಬೆ

  ♪ ṛobbe
   noun
  1. = ಱೊಂಪೆ.