1. ಱಾಟಾಳ

  ♪ ṛāṭāḷa
   noun
  1. = ಱಾಟಣ.
 2. ಱಾಟಳ

  ♪ ṛāṭaḷa
   noun
  1. = ಱಾಟಣ.