1. ಱಾಟವಳ

    ♪ ṛāṭavaḷa
      noun
    1. = ಱಾಟಣ.