1. ಱಟ್ಟಡಿಕಾರ್ತಿ

    ♪ ṛaṭṭaḍikārti
      noun
    1. = ಱಟ್ಟಡಿಕಾತಿ.