1. ಱಂಜಿಗೆ

  ♪ ṛanjige
   noun
  1. = ಱಂಚಿಕೆ2.
 2. ಱಂಜಿಕೆ

  ♪ ṛanjike
   noun
  1. = ಱಂಚಿಕೆ1.
 3. ಱಂಜಿಕೆ

  ♪ ṛanjike
   noun
  1. = ಱಂಚಿಕೆ2.