1. ರಂಡೆಹುಣ್ಣಿವೆ

    ♪ raṇḍe huṇṇive
      noun
    1. = ರಂಡೆಹುಣ್ಣಿಮೆ.