1. ರಂಜಳಿಗೆ

    ♪ ranjaḷige
      noun
    1. = ರಂಜಣಿಗೆ.