1. ರಂಗುವೆಱು

    ♪ ranguveṛu
      verb
    1. = ರಂಗೇರು.