1. ರಂಗುವಿಡಿ

  ♪ ranguviḍi
   verb
  1. = ರಂಗೇರು.
 2. ರಂಗುವಡೆ

  ♪ ranguvaḍe
   verb
  1. = ರಂಗೇರು.