1. ರಂಗುವಾಲ

  ♪ ranguvāla
   noun
  1. the tree Sapindus emarginatus of Sapindaceae tree; soapnut tree.
  2. its nut.
 2. ರಂಗವಲಿ

  ♪ rangavali
   noun
  1. = ರಂಗವಲ್ಲಿ.
 3. ರಂಗವಲ್ಲಿ

  ♪ rangavalli
   noun
  1. a coloured powder used to draw decorative designs and figures on the ground.
  2. a decorative design or figure drawn with this powder or powders.
 4. ರಂಗವಾಲಿ

  ♪ rangavāli
   noun
  1. = ರಂಗವಲ್ಲಿ.
 5. ರಂಗವಾಲೆ

  ♪ rangavāle
   noun
  1. = ರಂಗವಲ್ಲಿ.
 6. ರಂಗಾವಲಿ

  ♪ rangāvali
   noun
  1. = ರಂಗವಲ್ಲಿ.