1. ರಂಗುಬಾೞೆ

    ♪ rangu bāłe
      noun
    1. = ರಂಗುಬಾಳೆ.