1. ರಂಗಿಗ

    ♪ rangiga
      noun
    1. = ರಂಗಾಜೀವ.