1. ರಂಗಸ್ಥಳ

    ♪ ranga sthaḷa
      noun
    1. = ರಂಗಭೂಮಿ - 1.