1. ರಂಗಸ್ಥಲ

  ♪ ranga sthala
   noun
  1. = ರಂಗಭೂಮಿ - 1.
 2. ರಂಗಸ್ಥಳ

  ♪ ranga sthaḷa
   noun
  1. = ರಂಗಭೂಮಿ - 1.