1. ರಂಗಸಾಮಗ್ರಿ

    ♪ ranga sāmagri
      noun
    1. = ರಂಗಪರಿಕರ.