1. ರಂಗಮಂಡಪ

  ♪ ranga maṇḍapa
   noun
  1. = ರಂಗಭೂಮಿ - 1 & 2.
 2. ರಂಗಮಂಟಪ

  ♪ ranga maṇṭapa
   noun
  1. = ರಂಗಭೂಮಿ - 1 & 2.