1. ರಂಗಭೂಮಿಕೆ

    ♪ ranga bhūmike
      noun
    1. = ರಂಗಭೂಮಿ - 1.