1. ರಂಗಕಾಱ

  ♪ rangakāṛa
   noun
  1. = ರಂಗಕಾರ.
 2. ರಂಗಗಾಱ

  ♪ rangagāṛa
   noun
  1. = ರಂಗಕಾರ.