1. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ

    ♪ yajñōpavīta
      noun
    1. = ಯಜ್ಞಸೂತ್ರ.