1. ಯಜ್ಞೋಪಕರಣ

    ♪ yajñōpakaraṇa
      noun
    1. = ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯ.