1. ಯಜ್ಞಾಶ್ವ

    ♪ yajñāśva
      noun
    1. = ಯಜ್ಞತುರಗ.