1. ಯಜ್ಞಾಂಗ

    ♪ yajñānga
      noun
    1. = ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯ.