1. ಯಜಮಾನಿತಿ

  ♪ yajamāniti
   noun
  1. = ಯಜಮಾನಿ.
 2. ಯಜಮಾನತಿ

  ♪ yajamānati
   noun
  1. = ಯಜಮಾನಿ.