1. ಯಜಮಾನಿಕೆ

    ♪ yajamānike
      noun
    1. = ಯಜಮಾನತನ.