1. ಯಜಮಾನಗಿತ್ತಿ

    ♪ yajamānagitti
      noun
    1. = ಯಜಮಾನಿ.