1. ಯಕ್ಷಿಣಿವಿದ್ಯೆ

  ♪ yakṣiṇi vidye
   noun
  1. = ಯಕ್ಷಿಣಿ - 6 & 7.
 2. ಯಕ್ಷಿಣಿವಿದ್ಯ

  ♪ yakṣiṇi vidya
   noun
  1. = ಯಕ್ಷಿಣಿ - 6 & 7.