1. ಯಕ್ಷವಾಸ

    ♪ yakṣa vāsa
      noun
    1. = ಯಕ್ಷತರು.